PRIVACY BELEID HANNEKE BOUSIE COACHING

Per 01 januari 2021

Privacy

Hanneke Bousie Coaching zal alles wat met jou besproken is tijdens of in het kader van de geleverde coaching-, advies- en/of begeleidingstrajecten en sessies geheimhouden, tenzij zij wettelijk verplicht is om informatie bekend te maken. Daarnaast zal Hanneke Bousie Coaching vertrouwelijke informatie van of over jou uitsluitend delen met derden indien jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Verdere informatie over het verwerken van jouw persoonsgegevens is hieronder te vinden in de privacy verklaring van Hanneke Bousie Coaching.

Privacy verklaring

1.                       Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Dit is de privacy verklaring van Hanneke Bousie Coaching. Hanneke Bousie Coaching is actief op het gebied van persoonlijke coaching en begeleiding en het geven van adviestrajecten, sessies, workshops, trainingen en aanverwante dienstverlening.

Hanneke Bousie Coaching hecht grote waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Hanneke Bousie Coaching is verantwoordelijke voor de hieronder genoemde verwerkingen.

2.                      Hoe kun je contact opnemen?

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door Hanneke Bousie Coaching, neem contact op met coaching@hannekebousie.nl.

3.                      Van wie verwerkt Hanneke Bousie Coaching persoonsgegevens?

Hanneke Bousie Coaching verwerkt persoonsgegevens van personen waar zij direct of indirect contact mee wil krijgen, contact mee heeft of contact mee heeft gehad. Voorbeelden zijn: klanten, toekomstige klanten, hun vertegenwoordigers, personen die verbonden zijn aan bedrijven waar ze een relatie mee heeft, een relatie mee gehad heeft of een relatie mee wil krijgen, en iedereen die interesse toont in de dienstverlening van Hanneke Bousie Coaching.

4.                      Welke persoonsgegevens verwerkt Hanneke Bousie Coaching?

Hieronder staat een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die Hanneke Bousie Coaching verwerkt:

Categorieën persoonsgegevensVoorbeelden
Identificerende gegevens en contactgegevensVoor- en achternaamGeslachtGeboortedatumAdresgegevensTelefoonnummerE-mailadres
Correspondentie, gespreksverslagen Gegevens die je tijdens de intake of andere telefoongesprekken aan ons verstrekt(E-mail-)correspondentieBerichten die je aan ons verstuurt via sociale mediaGespreksverslagen
BetaalgegevensBankrekeningnummerBetalingsvariant
Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, online gebruikersomgeving en sociale mediaActiviteiten op onze website, online gebruikersomgeving en sociale media
· IP-adressen
· Door middel van cookies verzamelde informatie (zie ook ons [cookie statement])
· Gegevens die je actief verstrekt of invult in formulie-ren
· Gegevens over het apparaat waarmee je onze website of online gebruikersomgeving gebruikt
Openbare berichten over Hanneke Bousie Coaching die je op internet achterlaatBerichten op sociale mediaRecensies

5.                       Hoe komt Hanneke Bousie Coaching aan jouw persoonsgegevens?

De meeste gegevens ontvangt Hanneke Bousie Coaching omdat je die aan haar verstrekt, bijvoorbeeld als je een dienst afneemt, omdat je gegevens invult op de website of omdat je met haar communiceert.

Als je Hanneke Bousie Coaching volgt op sociale media of communiceert met of over Hanneke Bousie Coaching, krijgt zij mogelijk toegang tot een deel van je openbare profielgegevens. Als je informatie over Hanneke Bousie Coaching deelt via sociale media kunnen je gegevens zichtbaar worden via die sociale media. Hanneke Bousie Coaching volgt zelf ook social media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over jou.

Sommige gegevens worden verzameld met behulp van cookies en vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij een bezoek aan onze website op je computer, smartphone of ander apparaat worden opgeslagen. Cookies helpen Hanneke Bousie Coaching bij het laten functioneren en analyseren van de website. Cookies kunnen gegevens van je vorige bezoek aan de website onthouden zodat de site beter werkt en voor jou relevantere informatie toont.

6.                      Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens verwerkt en op basis van welke grondslag?

Doel & grondslagVoorbeelden
Om een relatie en overeenkomst met je aan te kunnen gaan
Grondslag: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
Aanmelden als klant Reageren op berichten die je ons stuurt Het maken van offertes en de gemaakte afspraken vastleggen.

De door jou aangeleverde gegevens via bijvoorbeeld ons contactformulier op de website en e-mail verwerken en vastleggen.
Om overeenkomsten en opdrachten uit te voeren  Grondslag: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomstContact met je onderhouden. Opstellen van begeleidings- / adviesplan. Antwoord geven op jouw vragen en verzoeken/klachten behandelen. Facturering.
Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten
Grondslag: Gerechtvaardigd bedrijfsbelang
Om een goed overzicht te hebben van onze klanten en hun relaties.

Het verzamelen van gegevens over het gebruik van onze website en diensten. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie/collegiale toetsing.
Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden
Grondslag: Gerechtvaardigd bedrijfsbelang en toestemming
Je informeren over een dienst of product dat mogelijk interessant voor je is, of een wijziging aan je bestaande diensten of product(en).

Om je nieuwsbrieven te sturen.
Om de positie van Hanneke Bousie Coaching en derden te beschermen
Grondslag: Gerechtvaardigd bedrijfsbelang
Om rechten van intellectuele eigendommen te beschermen.
Om de veiligheid en stabiliteit van IT-systemen te waarborgen
Grondslag: Gerechtvaardigd bedrijfsbelang
Het monitoren van IT-systemen.
Om interne audits en onderzoeken te doen.
Om overeenkomsten met leveranciers en andere partners aan te gaan
Grondslag: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
Contact met je onderhouden.

 

7.                       Aan wie worden persoonsgegevens verstrekt?

Hanneke Bousie Coaching kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen treden op als verwerker voor Hanneke Bousie Coaching en Hanneke Bousie Coaching draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die als verwerker voor Hanneke Bousie Coaching optreden hebben een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van Hanneke Bousie Coaching.

Je gegevens worden verder uitsluitend doorgegeven aan andere partijen buiten Hanneke Bousie Coaching als Hanneke Bousie Coaching daar wettelijk toe verplicht is, zoals aan toezichthoudende autoriteiten, omdat dat noodzakelijk is om een overeenkomst met je moet uit te voeren of als dat nodig is om de afspraken met je na te komen.

8.                      Verstrekking van persoonsgegevens aan andere landen

Hanneke Bousie Coaching geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan andere landen. Mocht dat toch van belang zijn bijvoorbeeld voor het (kunnen) uitvoeren van een overeenkomst of opdracht, dan zullen jouw persoonsgegevens alleen door Hanneke Bousie Coaching of door haar ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (EER) indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de EER indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden.

Indien Hanneke Bousie Coaching gebruikmaakt van diensten van derden om jouw gegevens te verwerken dan zullen deze derden jouw gegevens verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de EER.

9.                      Hoe lang bewaart Hanneke Bousie Coaching je gegevens?

Je gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de doelen waarvoor ze worden verzameld of verwerkt.

Zo hanteert Hanneke Bousie Coaching voor de volgende categorieën persoonsgegevens de volgende bewaartermijnen:

Hanneke Bousie Coaching zal jouw gegevens eerder verwijderen indien je dat wenst (tenzij bewaring daarvan wettelijk verplicht is).

10.                   Wat gebeurt er in het geval van overdracht van de onderneming?

In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van Hanneke Bousie Coaching worden overgedragen aan een derde partij of kan Hanneke Bousie Coaching fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen jouw persoonsgegevens aan deze derde worden overgedragen. Hanneke Bousie Coaching zal je in een dergelijk geval vooraf informeren.

11.                    Wat zijn je rechten?

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens (zie hieronder). Als je hier meer informatie over wil of een van deze rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar coaching@hannekebousie.nl

12.                   Hoe beschermt Hanneke Bousie Coaching je persoonsgegevens?

Hanneke Bousie Coaching neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Alleen personen die gelet op hun functie toegang nodig hebben kunnen bij je gegevens. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

13.                   Wijzigingen

Hanneke Bousie Coaching kan haar privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn of in verband met wijzigingen in regelgeving of technologische ontwikkelingen. Bij substantiële wijzigingen aan dit privacy statement, stellen wij jou daarvan op de hoogte. Zo nodig vragen wij jouw toestemming voor een gewijzigde of nieuwe verwerking.

14.                   Bijlage: overzicht cookies

Onderstaande tabel toont een overzicht van de cookies die worden gebruikt, inclusief de doeleinden waar ze voor ingezet worden en de derde partijen die daarbij betrokken zijn:

NaamAanbiederDoelVerval termijnType
Google Fonts APIGoogleLettertypes ladenDirectsessie