1. Algemene Voorwaarden Hanneke Bousie coaching

 1. Definities
  1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende definitie:
Algemene Voorwaardendeze algemene voorwaarden van 01 maart 2021.
Hanneke Bousie coachingHanneke Bousie coaching ingeschreven bij die Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 81771681.
Cliëntde natuurlijke persoon die bij Hanneke Bousie coaching deelneemt aan een Dienst. De cliënt kan tevens de Opdrachtgever zijn.
Dienstalle door Hanneke Bousie coaching geleverde producten en diensten waaronder begeleidings-, coachings- of adviestrajecten en sessies, workshops, trainingen en/of aanverwante dienstverlening
Opdrachtgeverde particulier, het bedrijf en/of de onderneming die gebruikmaakt van de Diensten van Hanneke Bousie coaching en waarmee Hanneke Bousie coaching in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst
Overeenkomstiedere overeenkomst die tussen Hanneke Bousie coaching en een Opdrachtgever of Cliënt tot stand komt en waarin Hanneke Bousie coaching zich verbindt tot het uitvoeren van een Dienst, alsmede elke wijziging daarin of aanvulling daarop
Wederpartijde Opdrachtgever alsmede Cliënt indien Cliënt tevens Opdrachtgever is
Intellectuele Eigendomsrechtenalle intellectuele eigendomsrechten waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, en handelsnamen
  
 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Hanneke Bousie coaching en een Wederpartij, alsmede de totstandkoming daarvan en op alle door Hanneke Bousie coaching uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.
  2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door Hanneke Bousie coaching.
  3. Deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op opdrachten waarbij ter uitvoeringen van de Diensten door Hanneke Bousie coaching derden zijn ingeschakeld.
  4. Hanneke Bousie coaching behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.
  5. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar of niet afdwingbaar mochten blijken te zijn, zal dat geen gevolgen hebben voor de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. Hanneke Bousie coaching en de Wederpartij zullen in dat geval te goeder trouw in overleg treden over de vervanging van de eventueel niet afdwingbare bepaling door een bepaling die wel afdwingbaar is en de inhoud en strekking van de niet afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 2. Tariefstelling
  1. De tarieven die Hanneke Bousie coaching hanteert zijn exclusief 21% BTW, reis(tijd)- en eventuele verblijfskosten, materiaalkosten, locatiekosten,  cateringkosten en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen.
  2. Hanneke Bousie coaching behoudt zich het recht voor de overeengekomen honoraria jaarlijks aan te passen in verband met toegenomen kennis en ervaring.
 3. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. Offertes zijn gebaseerd op de bij Hanneke Bousie coaching beschikbare informatie. De Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle relevante en essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. 
  2. Alle offertes van Hanneke Bousie coaching zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Hanneke Bousie coaching is slechts aan een offerte gebonden indien Opdrachtgever binnen een termijn van 14 dagen dan wel de anders aangegeven geldigheidsduur, aan Hanneke Bousie coaching heeft bevestigd de offerte zonder voorbehoud of wijzigingen te aanvaarden.
  3. Het ontbreken van een schriftelijke bevestiging van de door Hanneke Bousie coaching uitgebrachte offerte laat onverlet dat de Opdrachtgever wordt geacht de opdracht te hebben aanvaard conform de op de offerte aangegeven voorwaarden en tariefstelling, zodra met de feitelijke dienstverlening door Hanneke Bousie coaching een aanvang is gemaakt.
  4. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever conform artikel 4.2 of 4.3.
  5. Hanneke Bousie coaching zal de door haar geleverde activiteiten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Alle Overeenkomsten hebben betrekking op inspanningsverplichtingen en nimmer op resultaatverplichtingen.
 4. Wijziging van de overeenkomst
  1. Indien tijdens de uitvoering van een opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering nodig is de opdracht, de aanpak, werkwijze en/of de daaruit voortvloeiende Dienstverlening te wijzingen of aan te vullen dan behoudt Hanneke Bousie coaching het recht voor de Overeenkomst te herzien.
  2. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht ontstaat op verzoek of door toedoen van de Wederpartij zal Hanneke Bousie coaching de noodzakelijke aanvullende werkzaamheden voor zover mogelijk uitvoeren in het belang van de kwaliteit van de dienstverlening. Indien dit leidt tot meerwerk voor Hanneke Bousie coaching zal Hanneke Bousie coaching deze werkzaamheden na overleg met de Wederpartij als aanvullende opdracht aan de Wederpartij bevestigen en factureren.
 5. Betaling
  1. Het honorarium van Hanneke Bousie coaching en de door haar aan Opdrachtgever doorbelaste kosten worden door middel van een schriftelijk of digitale factuur in rekening gebracht. Betaling van oor Hanneke Bousie coaching gefactureerde bedragen dient volledig te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Betaling dient plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het bankrekeningnummer ten name van Hanneke Bousie coaching te Amsterdam.
  2. Hanneke Bousie coaching is gerechtigd Opdrachtgever het totaalbedrag dat in de Overeenkomst wordt vermeld dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis te factureren. Dit voorschot dient uiterlijk binnen 14 dagen dan wel uiterlijk voordat met de
  3. Dienst een aanvang is gemaakt indien dat eerder is, op het bankrekeningnummer van Hanneke Bousie coaching bijgeschreven te zijn.
  4. Na verstrijken van de betalingstermijn als vermeld in artikel 6.1 is de Wederpartij automatisch in verzuim en is zij aan Hanneke Bousie coaching over het gehele bedrag wettelijke rente verschuldigd, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. In dat geval is Hanneke Bousie coaching tevens bevoegd de opdracht op te schorten en/of de Overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden dan wel op te zeggen,  zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.
  5. Indien de Wederpartij in verzuim verkeert met betrekking tot betaling van verschuldigde factuurbedrag(en), dan heeft Hanneke Bousie coaching het recht om alle kosten, waaronder incassokosten en andere gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verband houden met de invordering van het verschuldigde bedrag te verhalen op de Wederpartij. Daaronder zijn begrepen kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van advocaten en deurwaarders. De vergoeding van de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bedraagt tenminste 15% van de door de Wederpartij uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde hoofdsom dan wel het maximaal verschuldigd bedrag op grond van de wet. Het voornoemde geldt onverminderd het recht van Hanneke Bousie coaching om schadevergoeding te vorderen op grond van de wet. 
 6. Annuleren en verzetten afspraak
  1. Annuleren of verzetten van een opdracht en/of een geplande activiteit dient schriftelijk per brief of e-mail te gebeuren. Voor berekening van de in artikel 7.2 vermelde termijnen wordt de datum van poststempel of het e-mail bericht gehanteerd.
  2. Opdrachtgever kan de opdracht en/of een geplande activiteit annuleren of verzetten tegen de hieronder opgenomen percentages van de overeengekomen vergoeding:
   • Advies-, coaching- of begeleidingstrajecten:
    • tot 6 weken voor aanvang van de eerste geplande activiteit: kosteloos
    • tussen de 4 en 6 weken voor de eerste geplande activiteit: 25%
    • tussen de 1 en 4 weken voor aanvang van de eerste geplande activiteit: 50%
    • minder dan 1 week voor aanvang van de eerste geplande activiteit: 100%
   • Enkele (1-op-1) activiteiten met een duur van langer dan 2 uur:
    • Meer dan 2 weken voor aanvang: kosteloos
    • Tussen de 72 uur en 2 weken voor aanvang: 50%
    • Minder dan 72 uur voor aanvang: 100%
   • Enkele (1-op-1) activiteiten met een duur van minder dan 2 uur:
    • Meer dan 1 week voor aanvang: kosteloos
    • Tussen de 24 uur en 1 week voor aanvang: 50%
    • Minder dan 24 uur voor aanvang: 100%
   • Training/workshop/presentatie:
    • tot 6 weken voor aanvang van de eerste geplande activiteit: kosteloos
    • tussen de 4 en 6 weken voor de eerste geplande activiteit: 25%
    • tussen de 1 en 4 weken voor aanvang van de eerste geplande activiteit: 75%
    • minder dan 1 week voor aanvang van de eerste geplande activiteit: 100%
  3. Bij niet verschijnen zonder bericht bij de geplande activiteit is Hanneke Bousie coaching in alle gevallen gerechtigd om 100% van de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen.
  4. Indien Hanneke Bousie coaching op moment van annulering reeds in redelijkheid kosten heeft gemaakt ter voorbereiding van een opdracht of geplande activiteit, waaronder eventuele kosten voor materiaal en kosten die voortvloeien uit afspraken die Hanneke Bousie coaching inmiddels in redelijkheid is aangegaan met derden voor de uitvoering van de opdracht, is Hanneke Bousie coaching in alle gevallen gerechtigd deze kosten in rekening te brengen bij de Wederpartij.
 7. Contractduur en (tussentijdse) opzegging
  1. De Overeenkomst heeft de duur van de (geschatte) looptijd van de opdracht c.q. de te leveren Diensten als in de Overeenkomst vermeld. Indien geen looptijd is overeengekomen is de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. Overeenkomsten die voor een bepaalde duur zijn aangegaan kunnen niet tussentijds worden opgezegd, behoudens in geval van zwaarwegende omstandigheden op grond waarvan voortzetting van de Overeenkomst, dan wel voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van de opzeggende partij kan worden gevergd. Partijen zijn in dat geval gehouden eerst in redelijkheid te bezien of de Overeenkomst in gewijzigde vorm met inachtneming van artikel 5 wel voortgezet kan worden. De partij die de Overeenkomst in voorkomend geval genoodzaakt is tussentijds op te zeggen dient dit gemotiveerd en schriftelijk te doen en daarbij voor zover mogelijk een redelijke opzegtermijn in acht te nemen.
  3. Overeenkomsten die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd kunnen in beginsel opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  4. In alle gevallen van tussentijdse opzegging door de Wederpartij of Hanneke Bousie coaching heeft Hanneke Bousie coaching recht op betaling van de overeengekomen vergoeding, althans een gedeelte daarvan, naar evenredigheid van de door haar verrichte werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging van de Overeenkomst. Hanneke Bousie heeft in dat geval tevens recht op vergoeding van de onkosten die Hanneke Bousie coaching in het kader van de uitvoering, dan wel de voorbereiding van de Dienst, op het moment van opzegging reeds in redelijkheid heeft gemaakt, althans ten aanzien waarvan zij reeds een betaalverplichting is aangegaan. Indien de tussentijdse opzegging te wijten is aan schuld en/of nalatigheid aan de zijde van de Wederpartij heeft Hanneke Bousie coaching te allen tijde recht op volledige betaling van de overeengekomen vergoeding die verschuldigd zou zijn geweest indien de Overeenkomst niet tussentijds was opgezegd.
  5. Opzegging dient in alle gevallen schriftelijk per aangetekende brief te gebeuren.
  6. Een eventueel vooruitbetaald voorschot, althans een restant daarvan, wordt in geval van tussentijdse opzegging met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.4 gerestitueerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  7. In afwijking van artikel 8.2, behoudt Hanneke Bousie coaching zich het recht voor om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, dan wel een Wederpartij van deelname aan een Dienst uit te sluiten of (verdere) dienstverlening aan deze te weigeren, indien deze het normale verloop van de Dienst belemmert of anderszins de behoorlijke uitoefening van de Dienst verstoort. In dat geval is de Wederpartij in afwijking van artikel 8.5 de gehouden om de overeengekomen vergoeding voor de betreffende Dienst volledig te voldoen.
 8. Aansprakelijkheid
  1. Hanneke Bousie coaching is enkel aansprakelijk voor directe schade van de Opdrachtgever en/of Cliënt die voortvloeit uit een tekortkoming in haar verplichtingen uit de Overeenkomst die te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Hanneke Bousie coaching. 
  2. Indien Hanneke Bousie coaching aansprakelijk is voor schade van de Wederpartij dan is die verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal het bedrag dat de Wederpartij aan Hanneke Bousie coaching verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst in verband met de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan.
  3. Indien de Overeenkomst een looptijd heeft van langer dan zes (6) maanden, is de aansprakelijkheid in afwijking van artikel 9.2 verder beperkt tot het factuurbedrag dat verschuldigd is voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan over de laatste zes (6) maanden met een maximum van EUR 5.000,-.
  4. Hanneke Bousie coaching is in geen geval aansprakelijk voor:
   • eventuele (directe dan wel indirecte) schade die voortvloeit uit eigen handelen van de Wederpartij op basis of naar aanleiding van de geleverde Diensten. Handelen van de Wederpartij naar aanleiding van gegeven adviezen, begeleiding etc., in het kader van een Dienst is te allen tijde voor eigen rekening, risico en verantwoordelijkheid;
   • de kwaliteit dan wel de uitkomst van een door haar geleverde Dienst, mede gelet op artikel 4.5 waarin is neergelegd dat Overeenkomsten nimmer betrekking hebben op een resultaatsverplichting;
   • voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen bij of tijdens de uitvoering van een Dienst;
   • tekortkomingen en/of fouten van door Hanneke Bousie coaching ingeschakelde derden tegenover de Wederpartij.
 9. Overmacht
  1. Indien Hanneke Bousie coaching haar verplichtingen uit de Overeenkomst door overmacht niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, heeft Hanneke Bousie coaching het recht om de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de Overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding jegens de Wederpartij gehouden te zijn. Eventuele vooruitbetaalde bedragen worden voor zover mogelijk gerestitueerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  2. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van Hanneke Bousie coaching zijn ontstaan en die in redelijkheid niet door Hanneke Bousie coaching konden worden vermeden, waaronder mede wordt verstaan staking, brand, overstroming, ziekte, onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen en tekortkomingen van door Hanneke Bousie coaching ingeschakelde derden.
 10. Vertrouwelijkheid & privacy
  1. Hanneke Bousie coaching zal geheimhouding betrachten tegenover derden ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie van de Wederpartij die in het kader van een Dienst met haar wordt gedeeld. Informatie wordt geacht vertrouwelijk te zijn indien dit uit de aard van de informatie voortvloeit of indien door de Wederpartij is medegedeeld dat de informatie een vertrouwelijk karakter heeft. Van geheimhouding kan slechts worden afgeweken indien de Wederpartij daarvoor toestemming verleent, dan wel indien Hanneke Bousie genoodzaakt is de vertrouwelijke informatie te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel.
  2. In afwijking van het bepaalde in 11.1 is Hanneke Bousie coaching gerechtigd om verkregen cijfermatige informatie voortvloeiende uit de uitvoering van haar Diensten aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden onder voorwaarde dat die informatie niet te herleiden is tot individuele Opdrachtgevers of Cliënten.
  3. Door het aangaan van een Overeenkomst verleent de Wederpartij toestemming voor automatische verwerking van de uit hoofde van de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Hanneke Bousie coaching zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten overeenkomstig haar privacy statement [1] en bij de verwerking daarvan de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen. 
 11. Intellectuele Eigendomsrechten
  1. Gegevens, informatie, rapportages en/of (cursus)materialen die door Hanneke Bousie coaching worden gebruikt en/of ontwikkeld en door haar aan de Wederpartij worden verstrekt in het kader van de uitvoering van een Dienst, zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de Wederpartij in het kader van de Dienst. Het is de Wederpartij niet toegestaan dergelijke informatie, gegevens, materialen, etc. zonder toestemming van Hanneke Bousie coaching te delen met derden, daar kopieën van te maken, dan wel op ander wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook.
  2. Intellectuele Eigendomsrechten op informatie, materiaal, etc. die in het kader van een Dienst wordt verstrekt blijven eigendom van Hanneke Bousie coaching dan wel van de derde die daarvan het eigendom heeft.
 12. Geschillenbeslechting 
  1. Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle uit enige Overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.